تعیین ساختار بیودیزل در سوخت دیزل

با توجه به نیاز تعیین ساختار بیودیزل در سوخت دیزل، به منظور حضور در قوانین مختلف در سراسر جهان، این کار با هدف ایجاد یک روش جدید مبتنی بر تشدید مغناطیسی هسته ای جدید (TD-NMR) برای بیودیزل تعیین محتوا در مخلوط دیزل-بیودیزل انجام گرفت. محاسبات اصلی نشان داد که هر دو زمان آرامش انتقال (T2) و نواحی سیگنال از طیف های آرامشی بسیار با محتوای بیودیزل در نمونه های سوخت ارتباط دارد. بالاترین همبستگی با استفاده از منحنی T2-decay و آنالیز رگرسیون چند متغیری PLS به دست آمد. بنابراین، هر دو روش یکنواخت و چند متغیره قادر به تعیین ساختار بیودیزل در سوخت دیزل-بیودیزل با دقت بالا و به طور مستقیم از نمونه های سوخت با استفاده از تکنیک NMR که یک روش آسان و ارزان میباشد امکان پذیر میباشد.

برای مطالعه بیشتر  و رجوع به مقاله اینجا کلیک کنید.