کاربرد MRI و NMR در تحقیقات حیوانی

یکی از اهداف مهم در تحقیقات محصولات حیوانی، تعیین ترکیب بدن است. NMR تصاویری از کیفیت برجسته بخش های عرضی را از طریق بدن تولید می کند. این روش بهترین شرایط، برای به دست آوردن اندازه گیری دقیق محتوای خالص را نشان می دهد. برخی از مطالعات انجام شده در ویتو اکسپرسیونیزه کردن انواع ماهیچه های شتر و ترکیب اسید چرب انجام شده استريال نشان می دهد که طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته  می تواند یک روش مفید برای انتخاب ژنتیک باشد و برخی از کاربردهای NMR با استفاده از بیوپسی عضله و بیوپسی های بیولوژیکی گزارش شده است. جایگاه و  کاربرد MRI و NMR در تحقیقات حیوانی ثابت شده است، اما کاربرد آن در صنعت تاکنون نسبتا محدود بوده است.

برای مطالعه بیشتر و رجوع به مقاله اینجا کلیک کنید.