کاربرد NMR در ارزیابی محصولات پالایشگاه

ما در مورد استفاده از طیف سنجی 1H NMR در توصیف خواص بنزین و کاربرد NMR در ارزیابی محصولات پالایشگاه گزارش می دهیم. در این کار، نمونه های مختلف بنزینی که از مراحل مختلف پالایشگاه به دست می آیند مورد بررسی قرار می گیرند و محتوای آروماتیک، الفین و پارافین و نیز تعداد اکتان نمونه های بنزین با 1 H NMR مشخص می شود. خواص دو محصول بنزین نیز توسط طیف سنجی 1 H NMR مورد مطالعه قرار گرفت. مقادیر مشخص شده NMR برای ONsare در مقایسه با مقادیر اکتان تحقیقاتی اندازه گیری شده در یک موتور تست استاندارد به دست آمده است. این کار نشان می دهد که ویژگی های بنزین می تواند توسط 1 H NMR نشان داده شود و مقادیر حاصل از طیف سنجی NMR می تواند برای ارزیابی کیفیت بنزین در طول فرایندهای پالایشگاه مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این کار، ما نشان می دهیم که طیف سنجی NMR در ارزیابی محصولات پالایشگاه مفید میباشد و  یک ابزار مناسب در نظارت مستمر فرایندهای پالایشگاه بنزین است.

برای مطالعه بیشتر و رجوع به مقاله اینجا کلیک کنید.