شناسایی ساختار آسفالت های غیرفشرده توسط NMR

بررسی ساختار آسفالت های غیرفشرده توسط NMR یک روش نوظهور است و این روش برای مشخص ساختن درصد سنگین نفت توسط رزونانس مغناطیسی هسته ای هیدروژن و کربن به سه آسفالت تازه و غیر فشرده در محلول اعمال شد. نتایج با نتایج حاصل از دو روش آنالیز دیگر که در یک طیف NMR مشابه استفاده می شود، مقایسه شد. مقايسه ناهماهنگي در روش هاي سنتي براي مشخص ساختن اين نوع مواد نشان داد که روش شناسی NMR را می توان به نمونه های غیر فشرده سازی اعمال کرد، و ویژگی های ساختاری دقیق تر آسفالت ها را نسبت به آنچه قبلا به دست آمده است، فراهم کرد. روش NMR در ایجاد تمایز بین خواص فیزیک وشیمیایی و ساختار شیمیایی ترکیبات ترکیبی هیدروکربنها بهتر است و نتایج نشان میدهد بررسی ساختار آسفالت های غیرفشرده توسط NMR دقیق و سریع میباشد.

برای مطالعه بیشتر و رجوع به مقاله اینجا کلیک کنید.